RSS Feed

คำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ

คำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ


ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยมีจำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย…

1.สิทธิและอำนาจการฟ้องคดีตามมาตรา 68 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ     คำวินิจฉัยศาล มีสิทธิ์ร้อง

2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 โดยเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับสามารถทำได้หรือไม่

3.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 291 มีปัญหาว่า เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่

4. หากมีการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องมีการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมือง ตามมาตรา 68 วรรคสามและวรรค 4 หรือไม่

แนวทางคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาน่าจะมีอยู่ 3 แนวทาง คือ…

1. หากศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามที่ ‘รัฐบาล-พรรคร่วมรัฐบาล-พรรคเพื่อไทย’ วางกรอบเอาไว้

2. ไม่สามารถแก้ได้ทั้งฉบับตามมาตรา 291 โดยให้ไปยกร่างใหม่เป็นรายมาตรา ซึ่งแนวทางนี้อาจจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุดลงบ้าง แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังสามารถเดินหน้าต่อได้

3. เข้าข่ายกระทำความผิดตาม มาตรา 68 จะส่งผลถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทางนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุด เพราะจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องหยุดลงทันที และอาจจะส่งผลกระทบไปยังคณะรัฐมนตรี-พรรคเพื่อไทย-พรรคชาติไทยพัฒนา ที่จะถูกยุบพรรคในฐานะที่เป็น ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

อ่านเพิ่มเติม >>>

Advertisements

About lottohoroworld

No bird soars too high if he soars with his own wings.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: